Alan Adı Ücretleri

YENİ KAYIT (1 Yıl) SÜRE UZATMA (1 Yıl) TRANSFER (1 Yıl Süre Uzar)
.com $ 15 $ 15 $ 15
.net $ 20 $ 20 $ 20
.org $ 20 $ 20 $ 20
.info $ 10 $ 20 $ 20
.biz $ 15 $ 15  $ 15
.com.tr (Ad-Soyad) 40 TL 40 TL 40 TL
.net.tr (Ad-Soyad) 40 TL 40 TL 40 TL
.com.tr Belge Gereklidir 50 TL 50 TL 50 TL
.net.tr Belge Gereklidir 50 TL 50 TL 50 TL
.org.tr Belge Gereklidir 40 TL 40 TL 40 TL
.dr.tr Belge Gereklidir 40 TL 40 TL 40 TL
.av.tr Belge Gereklidir 40 TL 40 TL 40 TL
.bel.tr Belge Gereklidir 40 TL 40 TL 40 TL
.k12.tr Belge Gereklidir 40 TL 40 TL 40 TL

 

.tr uzantılı alan adlarında istenen evraklar

.com.tr Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesi yeterli olacaktır.

 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”,
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”,
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış  “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”,
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”
.net.tr Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınmış “İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi” (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek “net.tr” uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
.org.tr
 • Dernek ve vakıflar için yapılan başvurular: Başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ilk üç sayfası ile son sayfası.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumlar: En az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı.
.dr.tr
 • TTB tarafından talep edilen bazı dokümanların TTB’ye sunulması gerekmektedir. İlgili döokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde yer almaktadır. Süreç doğrultusunda TTB tarafından gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınır.
.av.tr
 • TBB tarafından bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup doküman hazırlanmıştır. Bu dokümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde yer almaktadır.
 • TBB web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB tarafından denetlenecek, kurallara uygunsa onay verilecektir.
.bel.tr
 • Alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesi ya da
 • Yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli olarak doldurulan “Alan Adı Tahsis Formu”.
.k12.tr
 • Devlet okulu: İlköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesi ya da yetkili kişi tarafından imzalanan ve kaşelenen “Alan Adı Tahsis Formu”.
 • Özel okul: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı.